236
MENDIDIK PARA PELAJAR CARA MEMBUAT PENULISAN DAN PENYELIDIKAN YANG SISTEMATIK DI BAWAH PENYELIAAN SEORANG PENYELIA BERDASARKAN TAJUK-TAJUK YANG DIPILIH UNTUK DIBUAT KAJIAN.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI BERTUJUAN MEMBENTUK KEMAHIRAN PELAJAR DALAM BIDANG PENULISAN KREATIF DAN PENYUNTINGAN SECARA ILMIAH, LANTAS MEMBOLEHKAN MEREKA MENGUASAI DAN MENGAPLIKASIKAN KAEDAH DAN TEKNIK PENULISAN YANG BAIK DAN BERMANFAAT. KEMAHIRAN MENULIS KREATIF DENGAN MENERAPKAN ILMU-ILMU BANTU SERTA MENYUNTING SECARA PROFESIONAL AKAN MEMBOLEHKAN PELAJAR MENGHASILKAN NOVEL/ NOVELET, CERPEN, PUISI, SKRIP DRAMA PENTAS, RADIO DAN TELEVISYEN, SERTA SKRIP FILEM YANG BERKUALITI. HASIL PEMBELAJARAN BEGINI AKAN MEMBANTU PELAJAR MENGASAH DAN MENAJAMKAN BAKAT KREATIF, DI SAMPING MEMBANTU MEREKA MEMPEROLEH PELUANG PEKERJAAN DALAM BIDANG YANG BERKAITAN, ATAU MEMBINA KERJAYA SENDIRI SEBAIK SAHAJA MENAMATKAN PENGAJIAN.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI BERTUJUAN MEMBERIKAN KEFAHAMAN KEPADA PELAJAR MENGENAI KAEDAH YANG HARUS DIGUNAKAN DAN DITITIKBERATKAN DALAM MENJALANKAN PENYELIDIKAN, LANGKAH-LANGKAH DAN PROSES UTAMA YANG TERLIBAT DALAM MENJALANKAN PENYELIDIKAN, PROSES DAN TATACARA PERSAMPELAN, PEMBENTUKAN BORANG SOAL-SELIDIK, PENGGUNAAN STATISTIK DESKRIPTIF DAN STATISTIK INFERENS DALAM MENGUJI HIPOTESIS, DAN PENGGUNAAN PERISIAN KOMPUTER SEHINGGALAH KEPADA PENGHASILAN SEBUAH PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN.

Skill Level: Beginner
KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERI LATIHAN KEPADA PELAJAR MENGENAI BIDANG PENYELIDIKAN SECARA PERSENDIRIAN DENGAN DIBANTU OLEH SEORANG PENYELIA. KAEDAH PENYELIDIKAN, KHUSUSNYA DARI SEGI PENGUMPULAN DATA, PERSAMPELAN, PENGUJIAN HIPOTESIS, ANALISIS DATA DAN PERSEMBAHAN MAKLUMAT AKAN DIBERIKAN KEUTAMAAN. PENAWARAN KURSUS INI AKAN MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MEMANTAPKAN KEMAHIRAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN SECARA PRAKTIK DAN BERKESAN.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK MEMPERKENALKAN KEPADA PELAJAR KONSEP DAN STRUKTUR ASAS PENYELIDIKAN AKADEMIK KHUSUSNYA DALAM BIDANG PENGAJIAN BAHASA DAN MELATIH MEREKA UNTUK MENJALANKAN KAJIAN SECARA BERDIKARI DAN BERTANGGUNGJAWAB.


Skill Level: Beginner