236
SINOPSIS KURSUS
Kursus ini dijalankan secara berterusan dua semester berturut-turut. Pelajar diberi bimbingan untuk menjalankan penyelidikan berkaitan isu pengurusan pembangunan Islam dengan penyeliaan separa. Kursus ini merangkumi kuliah pelaksanaan kajian dan penyediaan disertasi berdasarkan format IPS USM. Penilaian dilakukan sepenuhnya ke atas disertasi.

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS
Melaksanakan penyelidikan dalam bidang pengurusan pembangunan Islam
Menganalisis isu pembangunan dan masyarakat berdasarkan perspektif pengurusan pembangunan Islam dalam penyelidikan
Menghasilkan disertasi berdasarkan penyelidikan yang mematuhi etika dan undang-undang universiti
Menilai data dan maklumat dalam penyelidikan secara kritis dan terkini
Menunjukkan keupayaan penggunaan sumber digital dalam sitasi dan rujukan disertasi
Skill Level: Beginner