236
SEMUA CALON DIWAJIBKAN MENGENDALIKAN PENYELIDIKAN DAN PRAKTIKUM SELAMA TIGA BULAN.
PENYELIDIKAN/PRAKTIKUM BOLEH MEMBANTU PELAJAR MEMPRAKTIKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG TELAH DIPELAJARI. CALON BEBAS UNTUK MEMILIH KUMPULAN SASARNYA SENDIRI (INDIVIDU, KELUARGA, KUMPULAN ATAU KOMUNITI).
Skill Level: Beginner
KURSUS INI ADALAH KURSUS SUSULAN DARIPADA KURSUS SME591 YANG MANA PELAJAR TERLIBAT DALAM AKTIVITI PENGUMPULAN DATA, ANALISIS DATA, MENGUJI HIPOTESIS DAN MENULIS KERTAS PROJEK.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI BERTUJUAN MENDEDAHKAN PELAJAR KEPADA PROSES PENYELIDIKAN DALAM BIDANG EKONOMI. HASIL DARIPADA KURSUS INI AKAN MENYUMBANG KEPADA MELENGKAPKAN KURSUS SME599/10.
Skill Level: Beginner
BAGI TUJUAN PENGIJAZAHAN, PELAJAR PERLU MENYIAPKAN PROJEK PENYELIDIKAN BERDASARKAN KEPADA TAJUK YANG MEREKA MINATI. PELAJAR AKAN MEMPUNYAI SEORANG PENYELIA BAGI MEMBANTU PELAJAR DALAM MENYIAPKAN LATIHAN ILMIAH TERSEBUT. KURSUS INI MEMERLUKAN KEMAHIRAN MENULIS DAN MENGANALISIS YANG BAIK. OLEH ITU PEMAHAMAN KONSEP-KONSEP EKONOMI YANG RELEVAN PADA TAJUK YANG HENDAK DIKAJI ADALAH PENTING DALAM MEMASTIKAN SATU PROJEK PENYELIDIKAN YANG BAIK DISEDIAKAN. BAGI TUJUAN ANALISIS, PELAJAR JUGA HARUS MENYEDIAKAN DIRI DENGAN PENGETAHUAN STATISTIK DAN EKONOMETRIK.
Skill Level: Beginner
KURSUS INI TIDAK DITAWARKAN KEPADA PELAJAR MAJOR EKONOMI.

KURSUS DIKHASKAN KEPADA PELAJAR TAHUN EMPAT B. ECON. SAHAJA.

PELAJAR PERLU MENDAPAT KEBENARAN TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK, PELAJAR & ALUMNI).
Skill Level: Beginner
LATIHAN ILMIAH MERUPAKAN KURSUS YANG MEMERLUKAN PELAJAR MEMBUAT PENYELIDIKAN MENGENAI BIDANG PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN BIMBINGAN 91 SEORANG PENYELIA DAN MENYEDIAKAN SATU MINI TESIS BERDASARKAN HASIL PENYELIDIKAN TERSEBUT. ANTARA TOPIK YANG BOLEH DIPILIH TERMASUKLAH KAEDAH PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN EKONOMI, PEMBANGUNAN BANDAR, PEMBANGUNAN SOSIAL, PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, PEMBANGUNAN BERTERASKAN ISLAM, PEMBANGUNAN TANAH DAN WILAYAH, PEMBANGUNAN LESTARI, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KEPENDUDUKAN, IMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP ALAM SEKITAR DAN MASYARAKAT, GENDER DAN SEBAGAINYA. PENYELIDIKAN YANG DIJALANKAN BOLEH BERUPA KAJIAN LAPANGAN ATAU PUN KAJIAN PERPUSTAKAAN. MINI TESIS YANG TELAH SIAP AKAN DIPERIKSA OLEH PENYELIA DAN SEORANG PEMERIKSA DALAM. PELAJAR JUGA PERLU MEMBENTANGKAN HASIL PENYELIDIKAN MEREKA UNTUK DINILAI OLEH PENYELIA DAN PEMERIKSA DALAM BERKENAAN.
Skill Level: Beginner
LATIHAN ILMIAH INI TERBUKA KEPADA PELAJAR MAJOR TAHUN AKHIR. APABILA CADANGAN KAJIAN CALON DILULUSKAN DAN SEORANG PENYELIA DILANTIK, CALON DIHARAP DAPAT MENJALANI PENYELIDIKAN SENDIRI. PANJANGNYA TESIS ADALAH TIDAK LEBIH DARIPADA 15,000 PERKATAAN, DISIAPKAN DALAM MASA DUA SEMESTER DAN MEMBAWA 6 UNIT. BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH DIISI DAN DIHANTARKAN KEPADA PENGERUSI BAHAGIAN SAINS POLITIK SEMASA CALON BERADA DI TAHUN DUA PENGAJIAN DAN TIGA MINGGU SEBELUM CUTI AKHIR SIDANG.
Skill Level: Beginner