KURSUS INI ADALAH SAMBUNGAN DARIPADA KURSUS SPU322: TEORI DAN PRAKTIK PENYELESAIAN KONFLIK. PELAJAR DIKEHENDAKI MENGAMBIL KURSUS SPU322 DAHULU SEBAGAI PERSEDIAAN UNTUK KURSUS INI. FOKUS KURSUS INI ADALAH KEPADA KONFLIK-KONFLIK SOCIAL BERPANJANGAN YANG SUSAH UNTUK DISELESAIKAN (PROTRACTED SOCIAL CONFLICTS). KONFLIK-KONFLIK JENIS INI MEMERLUKAN TUMPUAN YANG ISTIMEWA SEPERTI KAEDAH TRANSFORMASI KONFLIK DAN PEMBINAAN PERDAMAIAN. PENDEKATAN TRANSFORMASI MERUJUK KEPADA CARA MENTRANSFORMASIKAN KONFLIK TERSEBUT DENGAN CARA MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA ISU, KONTEKS, HUBUNGAN, ATAUPUN AKTOR YANG TERLIBAT. PEMBINAAN PERDAMAIAN PULA BOLEH DILIHAT SEBAGAI ASAS UNTUK MENGUATKAN PROSES PERDAMAIAN. PENGLIBATAN SEMUA KELOMPOK TERUTAMA MASYARAKAT SIVIL AKAN DIBINCANGKAN SECARA MENDALAM DALAM KURSUS INI.
Skill Level: Beginner